Årsmöte 2014

1 NANTES TOMTÄGARFÖRENING ÅRSMÖTE
Tid 2014-04-26 klockan 12-14
Plats Svinningeudds föreningsstuga

Närvarande: 37 medlemmar närvarande Anders Jägermo, Carl Freidenfelt, Bengt Nygren, Catarina Ericsson, Povel Blinck, Ann Lindunger

Årsmöte
Ansvarig Datum uppfölj.
1. Mötets öppnande

2. Val av mötesfunktionärer, mötesordförande, sekreterare samt 2st justeringsmän
• Anders Jägermo ordförande, Catarina Ericsson sekreterare, Åsa Malmberg justerare, John Magnusson justerare.

3. Upprätta närvarolista och uppdatering av medlemslista
• Färdigställs under mötet

4. Fastställa om årsmötet är stadgeenligt utlyst
• Godkännes av årsmötet

5. Styrelsens årsredovisning med ekonomisk berättelse
• Utskickad, verksamhet/siffror utan anmärkning. Årsredovisning/berättelse godkännes av årsmötet.

6. Revisorernas berättelse
• Godkännes av årsmötet

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• Godkännes av årsmötet

8. Fastställande av balansräkning samt beslut om disposition av vinst resp. täckande av förslust
• Balansräkning/disposition av vinst godkännes av årsmötet

9. Förslag till budget och årsavgift
• Samma som tidigare år. Godkännes av årsmötet

10. Val av revisorer
• Valberedningsens förslag, sittande Maria Linde Wilhelm Went. Godkännes av årsmötet

11. Val av ordförande (1år)
• Anders Jägermo omvald, godkännes av årsmötet.

12. Val av 2 ledamot, 1 suppleant samt en kassör (2 år)
• Nyvalda: Kassör, Povel Blinck (2 år), Ledamot Niclas Eriksson (2 år), Ledamot, Roger Henriksson (2 år), Suppleant, Kurt Witt (2 år), alla namn godkännes av årsmötet
• Sittande: Ledamot Carl Freidenfeldt, Suppleant Ann Lindunger

13. Val av valberedning
• Sittande valberedningen ställer upp för omval. Förslag Gunilla Witt, Magnus Ulving (sammankallande), Erik Lallerstedt. Godkännes av årsmötet.

14. Övriga frågor

15. Årsmötets avslutande

Protokollförare av Catarina Ericsson

Justeras av Åsa Malmberg

Justeras av John Magnusson