Historia

Svinninge (saxat från Österåkers hemsida)

Svinninge gård är ursprungsfastigheten i planområdet Svinninge och finns omtalad skriftligt sedan 1300-talet. Den nuvarande gården bevarar en byggnad från 1700-talet och i närheten fi nns gravfält från järnåldern som vittnar om tidigare bosättningar.

Viken norr om Svinninge utgör infarten till den i historisk bemärkelse viktiga Långhundraleden som förband skärgården utanför Stockholm med Uppsala. På 1500-talet var Svinninge upptaget som frälsejord under godset Rydboholm. På 1600-talet växte gården till en bybildning och vid storskiftet 1775-77 fanns tre gårdar på den bytomt som var lokaliserad till området vid nuvarande Svinninge gård. Vid laga skiftet 1860-62 fanns de tre gårdarna kvar med sammanlagt ett tjugotal byggnader.

Gårdarna benämndes Norrgården, Mellangården och Södergården. Dessutom fanns ett dagsverkstorp med namnet Svinningetorp.

Namnet Svinninge är mycket gammalt och betyder troligen “de som bor vid vattnet som försvinner” eller liknande.

Namnet kan förklaras av att området är ett landhöjningsområde där vattnet drar sig undan.

Sommarvillor och permanentbebyggelsen i Stockholms ytterområden har tillkommit främst genom avstyckningar av jord- och skogsbruksegendomar. Ångbåtstrafiken öppnade skärgården för stadsbefolkningen under 1800-talets slut och välbärgade stockholmare skaffade sig sommarnöjen på strandtomter från Dalarö i söder till Norrtälje i norr. I området kring Nantes brygga uppfördes ett trettiotal s.k.grosshandlarvillor på stora tomter ner mot Resarö ström vid tiden kring sekelskiftet.

Vid sidan av grosshandlarvillorna växte ett litet samhälle upp med enklare egnahem.

Nantes brygga blev en viktig mötesplats i området. Härifrån gick färjeförbindelse till Resarö från 1930-talet till slutet av 1960-talet och i anslutning till bryggan etablerades bland annat en affär, en post- och telegrafstation och ett bageri. I strandkanten fanns ett promenadstråk och tomterna var ännu inte privatiserade på samma sätt som idag utan tillgängliga för allmänheten.
Det fanns även bryggor i Johannesberg och Svinningeudd.

I Svinninge finns många äldre torp och gårdar bevarade som lytt under Svinninge gårds eller Rydboholms ägor. Många torp är idag om- och tillbyggda eller endast bevarade i rester. Torpen och gårdarna har gett namn till platser och områden i Svinninge.

På 1930-talet styckades marken för fritidshus Ångbåtstrafikens betydelse som kommunikationsmedel avklingade när järnvägstrafiken etablerades. Intresset för avstyckning och försäljning av tomter ökade explosionsartat längs järnvägens banor. På 1930-och 50-talet gjordes flera avstyckningsplaner för fritidshustomter i Svinninge. Det kom emellertid att dröja ända till 1950-60- talet innan byggnadsverksamheten kom igång på allvar och området bebyggdes med sportstugor, större fritidshus och permanentbostäder.

Under 1950-och 60-talen antogs tre detaljplaner för fritidshusbebyggelse och en för permanentbebyggelse. 1955 avsattes mark för affärsändamål och Svinninge handel etablerade sin verksamhet vid Svinningevägen.